Privacyverklaring

 

Wie we zijn en wat we doen

Your World laat je experimenteren met nieuwe gewoontes die goed zijn voor je mentale veerkracht en als gunstige ‘bijwerking’ een positief effect hebben op de wereld om je heen. Het Erasmus MC en Sustainable Me B.V. hebben de app bedacht, uitgewerkt en ontwikkeld. Zij zijn eigenaar van het idee en van de app en hebben daarom, zoals dat heet, de ‘intellectuele eigendomsrechten’.

Sustainable Me B.V. en het Erasmus MC vinden privacy erg belangrijk. In deze Privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we verwerken, voor welke doeleinden we deze gebruiken, hoe we ze beveiligen en hoelang we ze opslaan.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Sustainable Me B.V. is de beheerder van de gegevens.

Persoonsgegevens

In deze privacy verklaring wordt met het begrip persoonsgegevens alle informatie bedoeld waarmee een persoon direct of indirect geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de AVG.

Bij Your World verwerken wij persoonsgegevens waarmee je niet direct identificeerbaar bent. Je start de app met een activatiecode die je van onze opdrachtgever hebt ontvangen. Deze code staat op een kraskaartje. Wij weten daardoor niet welke code bij welke gebruiker hoort. We vragen niet naar je naam of je contactgegevens. Wel vragen we naar je geslacht, je leeftijdscategorie, je functiegroep en de afdeling waarvoor je werkt. Door de omvang van de groepen is de kans klein dat gegevens tot jou als persoon indirect te herleiden zijn. Toch behandelen wij, om iedere mogelijke twijfel te voorkomen, de gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Het invullen van deze gegevens is vrijblijvend. Bij twijfel kun je ervoor kiezen om deze gegevens niet te verstrekken.

 

Gebruik van gegevens

Gegevens worden gebruikt om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de veerkracht en de stemming van groepen gebruikers. Hiermee geven we onze opdrachtgevers de mogelijkheid de veerkracht van jouw groep (leeftijdsgenoten, mensen met dezelfde functie of een bepaalde afdeling) te verbeteren.  Daarnaast worden gegevens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en voor het verbeteren van de app.

 

 

Bewaren van gegevens  

Indien sprake is van een lopend contract met onze opdrachtgever worden gegevens bewaard tot één volledig kalender jaar na het laatste gebruik van de activatiecode of op direct verzoek van een eindgebruiker. Indien sprake is van een aflopend contract met onze opdrachtgever worden gegevens bewaard tot zes maanden na beëindiging van het contract. Na  verloop van deze zes maanden worden de gegevens verwijderd. Gegevens die reeds gebruikt zijn voor onderzoek blijven beschikbaar gedurende de periode van het onderzoeksproject. In dat geval worden gegevens verwijderd als ze niet meer nodig zijn voor de onderzoeksdoeleinden waarvoor ze zijn verwerkt.

 

Delen van gegevens

We delen geen persoonsgegevens met anderen met uitzondering van opdrachtgevers met een licentie, aan het Erasmus MC verbonden onderzoekers, de applicatie beheerder en de technisch beheerder van de app. De applicatie en technisch beheerder van de app krijgen alleen toegang tot gegevens indien noodzakelijk voor het technisch onderhoud of toekomstige verbeteringen en ontwikkelingen van de app. Zoals reeds vermeld bij persoonsgegevens, zijn de gegevens niet direct tot jou als persoon te herleiden.

Beschermen van gegevens  

We werken hard om je gegevens tegen onrechtmatige toegang, wijziging, openbaarmaking, gebruik of vernietiging te beschermen. We nemen daarvoor onder andere de volgende maatregelen:

  • Beperkte toegang  Alleen specifiek daarvoor aangewezen medewerkers van Sustainable Me B.V., de applicatie beheerder en technisch beheerder hebben toegang tot de gegevens.

  • Wachtwoorden De toegang tot gegevens is beveiligd met een wachtwoord. Computers worden altijd vergrendeld met een wachtwoord indien de medewerker de werkkamer verlaat.

Looptijd en inwerkingtreding Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van kracht gedurende de looptijd van de licentie, tenzij door de wet anders wordt bepaald. De privacyverklaring is in werking getreden per 18 juni 2021 en kun je terugvinden op de website van Your World (www.your-world.nl).

Wijzigingen van de Privacyverklaring

We zijn constant op zoek naar manieren om de app en daaraan gerelateerde diensten te verbeteren. We zullen daarom ook onze privacyverklaring van tijd tot tijd updaten. Veranderingen van de privacyverklaring zullen worden vermeld op onze website samen met de bijgewerkte privacyverklaring.

Rechten

Gebruikers mogen ons vragen om:

  • gegevens te updaten, te corrigeren of te verwijderen uit het gegevensbestand

  • een kopie te sturen van gegevens die we over de gebruiker hebben verwerkt

Gebruikers hebben het recht om:

  • bij ons bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens

  • toestemming voor het verwerken van de gegevens in te trekken

  • een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als de gebruiker denkt dat wij gegevens onrechtmatig verwerken

Gebruikers moeten hun activatiecode verstrekken om van bovenstaande rechten gebruik te kunnen maken. Zonder activatiecode kunnen wij niet achterhalen over welke persoonsgegevens het gaat.

Wij proberen binnen 10 werkdagen na ontvangst van een dergelijk verzoek te reageren.

 

Aansprakelijkheid

Sustainable Me B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens in overeenstemming met deze verklaring en is aansprakelijk voor eventuele schade die, of nadeel dat wordt veroorzaakt door het niet-nakomen van deze verklaring of van de daaraan ten grondslag liggende wettelijke bepalingen.

Sustainable Me B.V. aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die wordt toegekend aan handelingen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op het gebruik van de app of die daaraan worden toegedicht.

 

Wijze van instemming met de gebruikersvoorwaarden

Door deze app te starten, geef je aan dat je bovenstaande informatie hebt gelezen en begrepen, dat je toestemming geeft voor het gebruik van je gegevens zoals in deze verklaring is beschreven en dat je instemt met de omschreven werkwijze.

 

Contact

Voor het uitoefenen van bovenstaande rechten of in het geval van vragen, opmerkingen of zorgen over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, kun je een e-mail sturen  naar: info@sustainableme.nl

 

© Sustainable Me. Alle rechten voorbehouden.